510 601 500 | kontakt@uroczeubocze.pl

Regulamin

§ 1. Warunki ogólne

 1. Domki wynajmowane są na doby. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do określenia konkretnej ilości dób w zależności od sezonu.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:007:00.
 4. W domku może być zakwaterowana ilość osób zgodna z wybranym i opłaconym przez Gościa pakietem.
 5. Bez zgody obsługi na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli Gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz jest możliwy do godziny 21:00.
 6. Podczas przekazywania kluczy manager obiektu udziela informacji dotyczących ośrodka a także udziela instrukcji dotyczących wybranych urządzeń elektrycznych  stanowiących wyposażenie domków. Moment ten to jednoczesne zapoznanie się ze stanem technicznym, stanem ilościowym oraz urządzeniami w domku.
 7. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń do stanu technicznego w momencie wprowadzania do domku jest jednoczesną akceptacją warunków jakie oferują.
 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich Gości oraz respektując przepisy ochrony przeciwpożarowej w domkach oraz na terenie całego ośrodka zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń, przedmiotów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędącą wyposażeniem domków czy ośrodka a mogących stanowić zagrożenie pożarem ( grzałki, piecyki, grzejniki, palniki etc.). Zabrania się wnoszenia na teren domków i ośrodka materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 9. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, zażywanie i palenie substancji narkotycznych i psychoaktywnych. Wyroby tytoniowe można palić na zewnątrz domków z poszanowaniem obecności innych Gości oraz mając na uwadze przepisy pożarowe. Zabrania się gaszenia i wyrzucania niedopałków w inne miejsca niż wyznaczone.

W przypadku nieprzestrzegania zakazu Goście zobowiązani są do zapłaty kary w wysokości 1500 zł.


 1.  Na tarasach obowiązuje całkowity zakaz rozpalania grilla.
 2. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz poruszania się innym pojazdem niż rower, wózek czy hulajnoga. Samochód należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym. Obiekt  Urocze Ubocze nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież samochodu bądź innego pojazdu Gościa.
 3. Obiekt Urocze Ubocze nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gości rzeczy na terenie ośrodka, w domkach oraz na parkingu.
 4. Obiekt Urocze Ubocze nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody czy urazy wynikające z braku nadzoru, niewłaściwego korzystania z przedmiotów, nieostrożności, nie stosowania się do Regulaminu czy obowiązujących przepisów prawa oraz innych zdarzeń na terenie Ośrodka.
 5. Przy każdorazowym opuszczeniu domków prosimy o sprawdzenie czy drzwi i okna są zamknięte.
 6. W przypadku zgubienia kluczy do domku obowiązuje opłata w wysokości 50 zł i pilota w wysokości 100 zł.
 7. Domki Urocze Ubocze pobiera kaucję w wysokości 500 zł na poczet ewentualnych uszkodzeń, kradzieży oraz braków w wyposażeniu, które będą weryfikowane podczas wymeldowania z obiektu.
 8. Każdy kto umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości szkodę. Jeśli kwota kaucji nie pokrywa zaistniałej szkody Gość zobowiązany jest dopłacić różnicę. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie jak podczas zameldowania w obiekcie.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu Goście zostaną natychmiast wymeldowani z obiektu. W takiej sytuacji Goście nie są uprawnieni do żądania kwoty zwrotu za niewykorzystany nocleg.
 10. Na terenie obiektu za dzieci oraz młodzież do lat 18 odpowiadają wyłącznie rodzice bądź opiekunowie.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci według oznaczeń.
 12. Prosimy o dbanie o teren zewnętrzny, domki oraz ich wyposażenie. Domki Urocze Ubocze starają się być możliwie jak najbardziej ekologiczne dlatego będziemy wdzięczni za wyłączanie zbędnego oświetlenia oraz zakręcanie wody.
 13. Właściciel nie wyraża zgody na organizowanie imprez masowych i okazyjnych na terenie obiektu.
 14. Zakup pobytu w ośrodku Domki Urocze Ubocze jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

§ 2.Warunki ogólne

 1. Rezerwacja pobytu jest możliwa poprzez system rezerwacyjny oraz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.uroczeubocze.pl
 2. Dokonując rezerwacji kupujący zobowiązuje się pokryć całkowitą cenę pobytu plus kaucję zwrotną w wysokości 500 zł.
 3. Dopuszcza się możliwość anulacji w poniższym schemacie:
 4. Na 30  dni kalendarzowych przed planowanym pobytem obiekt zwraca klientowi 100% wysokości rezerwacji
 5. Poniżej 30 dni kalendarzowych przed planowanym pobytem obiekt zwraca klientowi tylko koszt kaucji, w wypadku jej wcześniejszego wpłacenia.
 6. Obiekt zobowiązuje się zwrócić kaucję do 7 dni roboczych na numer konta bankowego rezerwującego o ile Goście rezerwowanego domku nie dopuszczą się złamania obowiązującego Regulaminu.
 7. Aktualne cenniki umieszczane są na stronie internetowej www.uroczeubocze.pl

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma P.H.U. Mario Marek Kiełkowicz  prowadząca działalność pod adresem: 41-203 Sosnowiec ul. Szosowa 12A, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 644-000-56-60. Możesz się z nami kontaktować za pomocą telefonu: +48 510 601 500 oraz maila: kontakt@uroczeubocze.pl. 
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016:
 3. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954).
 4. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną oraz usługi księgowe.
 5. Dane Gości będą przetwarzane przez okres pełnych 6 lat co wynika z przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Prawa Podatkowego.
 6. Każdy Gość może żądać:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto każdy Gość może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@uroczeubocze.pl.


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

WSTĘP 

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) P.H.U. Mario Marek Kiełkowicz wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 
a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204), 
b. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) 
c. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, 
d. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, 
e. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, 
f. Usługodawca – P.H.U. Mario Marek Kiełkowicz  41-200 Sosnowiec ul. Warszawska 10  NIP 644-000-56-60 Regon 271000790                                       

         Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący     osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych. 
        h. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem. 
        2. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez 
Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.


Rozdział 2 
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności: 
a. Newsletter, 
b. Formularz kontaktowy, 
C. System Rezerwacyjny WP Hotel Booking. 
2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną. 


Rozdział 3 
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę. 
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych
Usługodawcy następujących treści: 
a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
b. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników. 
5. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www. 
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa. 
7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy. 
8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator. 
9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.


Rozdział 4 
Warunki zawierania i rozwiązywania umów 

1.Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (portale rezerwacyjne, str www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.


Rozdział 5 
Tryb postępowania reklamacyjnego 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: 
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, 
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia. 
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. 
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. 
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana. 


Rozdział 6 
Postanowienia przejściowe i końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest konsument


Załącznik nr 1. 
Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez P.H.U. Mario Marek Kiełkowicz. to: 
• Połączenie z Internetem: 1 Mbit/sec 
• Wtyczki do przeglądarki: Java/Flash 
• Pliki Cookiem: Tak 
• Javascript: Tak 
Komfortowe wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną: 
• Połączenie z Internetem: 6 Mbit/sec 
• Wtyczki do przeglądarki: Java/Flash 
• Pliki Cookiem: Tak 
• Javascript: Tak